Praca za
granicą

SZUKASZ PRACY?

Co zyskujesz współpracując z nami:

Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie, gdzie wynagrodzenie wypłacane jest w terminie zgodnym z umową. Praca tymczasowa to doskonały start do kariery na rynku pracy, dając często szansę do uzyskania pierwszego stałego zatrudnienia.

UMOWA O PRACĘ

WIĘCEJ
 1. Agencja Pracy Tymczasowej zatrudnia Pracownika Tymczasowego na podstawie umowy o pracę tymczasową, następnie oddelegowuje Go na podstawie formularza A1 do pracy, do Pracodawcy Użytkownika za granicę, gdzie pod kierownictwem Pracodawcy Użytkownika wykonuje pracę.
 2. Pracownicy Tymczasowi otrzymują wynagrodzenie zgodne z układem zbiorowym, któremu podlega Pracodawca Użytkownik,
 3. Czas, podczas którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę u Pracodawcy Użytkownika jest z góry ustalany między trzema podmiotami Agencją Pracy, Pracownikiem Tymczasowym i Pracodawcą Użytkownikiem i zazwyczaj obejmuje okres od kilku dni do kilkunastu miesięcy lub czas potrzebny do ukończenia konkretnego zadania.
 4. Agencja Pracy Tymczasowej przejmuje kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy – nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki do ZUS-u w Polsce.
 5. Pracownikowi Tymczasowemu przysługują prawa należne każdemu pracownikowi m. in. prawo do urlopów wypoczynkowych, a okres składkowy wliczany jest do przyszłej emerytury. Wszystkie kwestie zatrudniania Pracowników Tymczasowych reguluje przede wszystkim Ustawa o pracy tymczasowej, a następnie Kodeks Pracy.

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

WIĘCEJ
 1. wynagrodzenie wypłacane w Euro zgodnie z układem zbiorowym obowiązującym u danego Pracodawcy Użytkownika,
 2. 13 i 14 pensja, dodatki branżowe,
 3. możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 4. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 5. płatne za święta przysługujące w miesiącu,
 6. możliwość pobierania zaliczek,
 7. elastyczność zjazdów,
 8. bezpłatne zakwaterowanie,
 9. opiekę polskiego koordynatora,

UBEZPIECZENIE i OPIEKĘ POLSKIEGO KOORDYNATORA

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzane do ZUS-u w Polsce, możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny,

WIĘCEJ

UBEZPIECZENIE:

Już od pierwszego dnia delegowania do pracy za granicę Pracownik Tymczasowy podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczenia społecznego (dzięki czemu ubezpieczona w Polsce jest jego rodzina). Agencja Pracy Arti-Bau występuje do ZUS-u o poświadczenie formularza A1 na okres oddelegowania. Zaświadczenie A1 potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce. Brak zaświadczenia A1 może mieć negatywne konsekwencje, np. w trakcie kontroli za granicą.

WZÓR FORMULARZA A1

KARTA EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie wydanego formularza A1 wystawia na wniosek pracownika lub pracodawcy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Karta EKUZ jest podstawą do korzystania ze świadczeń medycznych za granicą .

WZÓR EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.

+ ELASTYCZNOŚĆ ZJAZDÓW DO KRAJU i BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE

SZUKASZ PRACY?