Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • ostatnie świadectwo szkolne.
ZAREJESTRUJ SIĘ

Delegowanie pracownika polega na tym, że polskie przedsiębiorstwo (Agencja Pracy Tymczasowej) kieruje pracowników do pracy poza granice Polski, aby zrealizować umowę zawartą z zagranicznym kontrahentem (Pracodawcą Użytkownikiem).

Garść informacji dla osób oddelegowanych do Pracy za granicę:

 • Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę (Austria, Niemcy, Holandia) zatrudniani są przez Agencję Pracy Tymczasowej Arti-Bau sp. z o. o. na podstawie umowy o pracę tymczasową.
 • Agencja Pracy Tymczasowej (APT) zatrudnia jako Pracodawca, Pracownika Tymczasowego (PT) oraz następnie kieruje go (udostępnia) do Pracodawcy Użytkownika (PU) celem wykonywania u tego ostatniego pracy tymczasowej. Czas, podczas którego Pracownik Tymczasowy pracuje u Pracodawcy Użytkownika jest z góry ustalany między tymi trzema podmiotami i zazwyczaj obejmuje okres od kilku dni do kilku miesięcy lub czas potrzebny do ukończenia konkretnego zadania. W przypadku pracy tymczasowej formalnym pracodawcą jest Agencja Pracy (APT) – to z nią Pracownik Tymczasowy (PT) zawiera umowę. Agencja również przejmuje kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy – nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki. Pracę w praktyce wykonuje pracownik gdzie indziej – u Pracodawcy Użytkownika (PU) – tam, gdzie zostanie oddelegowany przez agencję. Pracownikowi Tymczasowemu przysługują prawa należne każdemu pracownikowi m. in. prawo do urlopów wypoczynkowych, a okres składkowy wliczany jest do przyszłej emerytury. Wszystkie kwestie zatrudniania Pracowników Tymczasowych reguluje przede wszystkim Ustawa o pracy tymczasowej, a następnie Kodeks Pracy.

Ubezpieczenie – FORMULARZ A1

Już od pierwszego dnia delegowania do pracy, do jednego z krajów członkowskich, nadal podlegacie Państwo ubezpieczeniu w Polsce.

Agencja Pracy Tymczasowej „Arti-Bau” sp .z o.o. występuje do ZUS-u o poświadczenie formularza A1 – (potwierdzenie, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce).

Aby otrzymać formularz A1 pracownik musi podlegać przynajmniej przez 30 dni poprzedzających oddelegowanie ubezpieczeniu w Polsce.

Warunek co najmniej miesięcznego ubezpieczenia będzie spełniony również wtedy, gdy pobierasz:

 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy,

lub:

 • jesteś bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy,
 • jesteś ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny.

Jest to warunek konieczny przy legalnym wyjeździe do pracy za granicę. W przypadku niespełnienia powyższego warunku pracownik nie otrzyma poświadczonego formularza A1, tym samym nie będzie możliwe delegowanie.

Wzór formularza A1

EKUZ- EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO :

 • Po otrzymaniu potwierdzonego przez ZUS formularza A1, Agencja występuje do NFZ z wnioskiem o wydanie dla Pracownika  EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – EKUZ
 • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego składa się w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownika.
 • Pracownik oddelegowany za granicę może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w miejscu wykonywania pracy. W tym celu musi on przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na podstawie tej karty pracownikowi przysługują na terenie Unii Europejskiej świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia. Karta EKUZ nie zapewnia pokrycia przez NFZ wszystkich opłat za świadczenia zdrowotne wykonane za granicą. Szczególnie nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski Warto wiedzieć, że na podstawie Karty EKUZ można korzystać wyłącznie u lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.

Wzór Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Przepisy podatkowe: 

 • Agencja Pracy Tymczasowej „Arti-Bau” sp. z o.o. już od pierwszego dnia delegowania pracownika na teren Unii Europejskiej, odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia na terenie kraju, w którym praca jest wykonywana.

Akty prawne regulujące działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce:

 • Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r.
  w sprawie agencji zatrudnienia
 • Dodatkowo, w przypadku delegowania pracowników tymczasowych do krajów Unii Europejskiej, Agencję Pracy Tymczasowej obowiązują przepisy DYREKTYWY 96/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, a także określone akty prawne państw, do których kieruje się pracowników.